<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6523994\x26blogName\x3dAARDVARK\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://aardvarkantfarm.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://aardvarkantfarm.blogspot.com/\x26vt\x3d-3448540062981483992', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

AARDVARK

by Qubuss

KONIEC

16 April 2012
TEN BLOG SIE SKONCZYL. NIE BEDZIE UPDATE'OW.


http://aardvarkantfarm.com/ - A TO JEST MOJE NOWE MIEJSCE W SIECI.

by Qubuss © All rights reserved

Wrażliwość

14 December 2011

To dla tych, którzy zachowali jakąkolwiek wrażliwość i potrafią się zachwycać rzeczami małymi, które z pozoru nie mają większego znaczenia. Dla tych chwil dobra warto jest żyć.

Sandrine Piau - niesamowity głos i niewysławione piękno wykonania. Spiew operowy to nie jest moja para kaloszy, ale...
Oto jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości jakie znam. I daleko jej od miałkości i powtarzania nudnych schematów. Tłumaczenie z włoskiego TUTAJby Qubuss © All rights reserved

Born To Die

4 December 2011

Dziwny dzień. Pochmurny. Dłużące się godziny i narastający w sercu niepokój. Niewytłumaczlny. I jego irracjonalność denerwuje, jest nieprzyjemna, mierzi.
Bo wszystko tak umowne, przemijające - sekunda, oddech, mrugnięcie powieki.

A później i tak okazuje się, że całe życie można zamknąć w jednym zdaniu. I tylko od nas samych zależy, czy na jego końcu pojawi się kropka, wykrzyknik czy znak zapytania.

TU: Ścieżka dźwiękowa.

by Qubuss © All rights reserved

start where you are

17 November 2011

start where you are, originally uploaded by kuba.james.
start where you are

by Qubuss © All rights reserved

pigeon's love


pigeon's love, originally uploaded by kuba.james.
pigeon's love

by Qubuss © All rights reserved